SIGURNO RUKOVANJE I PRAVILNA UPORABA PESTICIDA

U skladu s odredbama Zakona o održivoj uporabi pesticida (NN 14/2014 i 115/2018) i Pravilnika o uspostavi akcijskog okvira za postizanje održive uporabe pesticida (NN 142/2012), sve osobe koje prilikom obavljanja svoga rada koriste i dolaze u doticaj sa pesticidima moraju završiti program izobrazbe o sigurnom rukovanju pesticidima i pravilnoj primjeni pesticida.
Program izobrazbe namijenjen je osobama koje koriste pesticide za zaštitu bilja u poljoprivrednoj proizvodnji, pri održavanju parkova, okućnica, sportskih terena i ostalih javnih površina, ili se bave njihovom proizvodnjom, skladištenjem i prodajom.
Cilj izobrazbe je osigurati održivu uporabu pesticida smanjenjem rizika i učinaka uporabe na zdravlje ljudi i okoliš, poticanje postupaka integrirane zaštite bilja.

Rješenjem Ministarstva poljoprivrede Privatna srednja škola Varaždin predstavlja ovlaštenu instituciju za provedbu izobrazbe:
 • osnovnog i dopunskog modula za profesionalne korisnike:
  • za djelatnike obiteljskih poljoprivrednih gospodarstva (OPG) i druge poljoprivrednike u području ratarstva, voćarstva, povrtlarstva, vinogradarstva i uzgoja ukrasnog bilja;
  • za djelatnike tvrtka koja se bave poljoprivrednom proizvodnjom (zadruge, d.d., d.o.o., j.d.o.o., udruge) u području ratarstva,voćarstva, povrtlarstva, vinogradarstva i uzgoja ukrasnog bilja; za druge pravne i fizičke osobe, te djelatnike komunalnih tvrtka koje održavaju javne površine (parkove, okućnice, sportske terene, ceste, pruge i ostale javne površine);
 • osnovnog i dopunskog modula za distributere - za trgovce na veliko i malo, prodavače i djelatnike u nabavi pesticida

Završeni osnovni tip izobrazbe omogućava dobivanje potvrde i iskaznice potrebne za dalje obavljanje poslova, kupnju i primjenu pesticida.
Za osobe koje završe osnovni tip izobrazbe, Pravilnikom o uspostavi akcijskog okvira za postizanje održive uporabe pesticida, predviđena je svakih 5 godina dodatna obnova znanja kroz dopunsku izobrazbu.


Osnovna izobrazba:

Osnovni tip izobrazbe namijenjen je osoboma koje ovu izobrazbu pohađaju po prvi put.
Uvjet za upis u program osnovne izobrazbe za profesionalne korisnike je navršenih 18 godina života i završeno minimalno osnovno obrazovanje, dok je za distributere i odgovorne osobe u tvrtki navršenih 18 godina života i završeno minimalno četverogodišnje srednje obrazovanje, odnosno visoko obrazovanje - u skladu s odredbama Pravilnika o uspostavi akcijskog okvira za postizanje održive uporabe pesticida.
Trodnevna osnovna izobrazba je u ukupnom trajanju od 15 nastavnih sati. Organizira se u popodnevnim ili večernjim satima u školi, a za veće obrazovne grupe nastava se može organizirati i van sjedišta škole u terminu koji se dogovara s tvrtkom / udrugom / zadrugom... koja upućuje svoje zaposlenike ili članove na izobrazbu.
Po uspješno položenom ispitu škola polaznika upisuje u FIS (Fitosanitarni informatički sustav), tj. bazu podataka korisnika sredstava za zaštitu bilja koju vodi Ministarstvo poljoprivrede. U FIS-u se generira Potvrda o položenom ispitu koju škola štampa te jednu kopiju izdaje polazniku.
Škola također u ime polaznika uplaćuje u državni proračun predviđeni iznos za izradu iskaznice korisnika pesticida, te o dostavlja Ministarstvu poljoprivrede potrebnu dokumentaciju. Nadležne službe Ministarstva poljoprivrede izrađuje iskaznicu korisnika pesticida, te je dostavljaju polazniku poštom na kućnu adresu.

Napomena: - uputa o postupanju u slučaju nestanka, uništenja ili gubitka iskaznice, i/ili zahtjeva za izradu duplikata iskaznice nalazi se mrežnim stranicama Ministarstva poljoprivrede -
https://www.savjetodavna.hr/odrziva-uporaba-pesticida/


Dopunski tip izobrazbe:

U skadu s člankom 6. Pravilnika o uspostavi akcijskog okvira za postizanje održive uporabe pesticida (Narodne novine br. 142/32012) obveznici izobrazbe moraju redovito obnavljati stečeno znanje dopunskom izobrazbom najkasnije u roku od 5 godina nakon stjecanja osnovne izobrazbe.
Dopunska izobrazba je u pravilu jednodnevna, u trajanju od 5 nastavnih sati. Škola je organizira najčešće u kasno popodnevnim i večernjim satima, a za veće obrazovne grupe nastava se može organizirati i van sjedišta škole, u terminu koji se dogovara s tvrtkom / udrugom / zadrugom... koja upućuje svoje zaposlenike ili članove na izobrazbu.
Nakon odslušanih predavanja polaznici dopunsek izobrazbe polažu ispit.
Jednako kao i nakon osnovne izobrazbe škola po položenom ispitu o tome polaznicima izdaje odgovrajuću potvrdu, Ministarstvu poljoprivrede dostavlja preslike dokumentacije o tome, te u korist državnog proračuna uplaćuje predviđeni iznos za izradu novih iskaznica korisnika pesticida.
Nadležne službe Ministarstva poljoprivrede izrađuje novu iskaznicu korisnika pesticida koja vrijedi daljnjih 5 godina od dana isteka stare iskaznice, te je dostavlja poštom na kućnu adresu polaznika izobrazbe.

Napomena: - uputa o postupanju u slučaju nestanka, uništenja ili gubitka iskaznice, i/ili zahtjeva za izradu duplikata iskaznice nalazi se mrežnim stranicama Ministarstva poljoprivrede -
https://www.savjetodavna.hr/odrziva-uporaba-pesticida/


Pisani radni materijali za potrebe polaznika:

Polaznici edukacije dobivaju, njihovoj izobrazbi sadržajem prilagođene, radne materijale radi što lakšeg savladavanja nastavnog gradiva i polaganja ispita.
Radne materijale je također pripremilo i Ministarstvo poljoprivrede u vidu Priručnika za sigurno rukovanje i primjenu sredstava za zaštitu bilja, te se mogu preuzeti na mrežnim stranicama Ministarstva poljoprivrede. (
http://fisportal.mps.hr/download/373-Prirucnik%20za%20sigurno%20rukovanje%20i%20primjenu%20sredstava%20za%20zastitu%20bilja_9_2_2015.pdf )


Prijava u narednu obrazovnu grupu:

Tijekom školske godine se organizira više obrazovnih skupina, ovisno o zainteresiranosti i potrebama građana, tvrtki, udruga, i drugih gospodarskih subjekata.
Krajnji rok prijava polaznika na tečaj je najkasnije 8 dana prije zakazanog početka predavanja, a može se izvršiti dostavom ispunjene prijavnice i fotokopija potrebnih dokumenata u školu: -
osobno u školi (radno vrijeme škole za rad sa strankama je radnim danom prijepodne između 9 i 12 sati ili poslijepodne između 16 i 18 sati), ili putem pismene pošiljke na adresu škole (42000 Varaždin, Matka Laginje 6), ili elektronskom poštom (pssv@pssv.hr)

Prijave polaznika za narednu obrazovnu grupu su u tijeku. Po popunjenjenu pojedine obrazovne grupe i definiranju termina izobrazbe škola će o tome obavijestiti prijavljene osobe.


Dokumenti potrebni za prijavu na izobrazbu:

Za osnovnu izobrazbu:
 • prijavnica za izobrazbu - možete je dobiti u tajništvu škole ili preuzeti >> ovdje <<
 • obostrana fotokopija osobne iskaznice
 • fotokopija svjedodžbe / diplome o prethodno završenom obrazovanju (npr. svjedodžba 8. razreda osnovne škole, završna svjedodžba srednje škole, diploma visoke škole/fakulteta),

Za dopunsku izobrazbu:
 • prijavnica za izobrazbu - možete je dobiti u tajništvu škole ili preuzeti >> ovdje <<
 • obostrana fotokopija osobne iskaznice,
 • obostrana fotokopija "stare" iskaznice korisnika pesticida koju je izdalo Ministarstvo poljoprivrede, ili fotokopija Potvrde o položenoj osnovnoj izobrazbi

Molimo polaznike da dostavljaju samo jasno fotokopirane ili skenirane dokumente jer nejasne (nečitke) fotokopije ne mogu zadovoljiti za prijavu.


Cijena i način plaćanja izobrazbe:

Ukupan iznos koji plaćuju polaznici osnovne izobrazbe iznosi 320,00 kn, dok je polaznici dopunske izobrazbe plaćaju 140,00 kn. Ukupan iznos obuhvaća samu izobrazbu tj. predavanja, provedbu ispita i naknadu za izdavanje identifikacijske iskaznice.

Napomene:
- plaćanje se vrši bezgotovinskim putem (plaćanjem preko pošte, novčarskih / bakarskih ustanova, internet bankarstvom)
- popunjen nalog za plaćanje, ili predračun se može dobiti u školi prilikom predaje prijave na izobrazbu, odnosno škola ga može dostaviti elektronskom poštom.
- plaćanje izobrazbe je potrebno izvršiti minimalno 3 dana prije dana početka izobrazbe
- navedeni iznosi odnose se na izobrazbe koje se održavaju u sjedištu škole. Za izobrazbe koje se organiziraju u sporazumu sa tvrtkama, udrugama, općinama ili drugim subjektima koji su odlučili sufinancirati izobrazbu za svoje zaposlenike / građane / članove udruga... iznad iskazani iznosi mogu biti manji - ovisno o iznosu sufinanciranja, mjestu izvođenja izobrazbe i broju polaznika u obrazovnoj grupi.

Privatna srednja škola Varaždin s pravom javnosti
42000 Varaždin, Matka Laginje 6
Tel. +385 42 260 423
pssv@pssv.hr