Sigurno rukovanje pesticidima i pravilna primjena pesticida


U skladu s odredbama Zakona o održivoj uporabi pesticida (NN 14/2014 i 115/2018) i Pravilnika o uspostavi akcijskog okvira za postizanje održive uporabe pesticida (NN 142/2012), sve osobe koje prilikom obavljanja svoga rada koriste i dolaze u doticaj sa pesticidima moraju završiti program izobrazbe o sigurnom rukovanju pesticidima i pravilnoj primjeni pesticida.
Program izobrazbe namijenjen je osobama koje koriste pesticide za zaštitu bilja u poljoprivrednoj proizvodnji, pri održavanju parkova, okućnica, sportskih terena i ostalih javnih površina, ili se bave njihovom proizvodnjom, skladištenjem i prodajom.
Cilj izobrazbe je osigurati održivu uporabu pesticida smanjenjem rizika i učinaka uporabe na zdravlje ljudi i okoliš, poticanje postupaka integrirane zaštite bilja.

Rješenjem Ministarstva poljoprivrede Privatna srednja škola Varaždin predstavlja ovlaštenu instituciju za provedbu izobrazbe:

Završeni osnovni tip izobrazbe omogućava dobivanje potvrde i iskaznice potrebne za dalje obavljanje poslova, kupnju i primjenu pesticida.
Za osobe koje završe osnovni tip izobrazbe, Pravilnikom o uspostavi akcijskog okvira za postizanje održive uporabe pesticida, predviđena je svakih 5 godina dodatna obnova znanja kroz dopunsku izobrazbu. Osnovna izobrazba
:

Osnovni tip izobrazbe namijenjen je osoboma koje ovu izobrazbu pohađaju po prvi put.
Uvjet za upis u program osnovne izobrazbe za profesionalne korisnike je navršenih 18 godina života i završeno minimalno osnovno obrazovanje, dok je za  distributere i odgovorne osobe u tvrtki navršenih 18 godina života i završeno minimalno četverogodišnje srednje obrazovanje, odnosno visoko obrazovanje - u skladu s odredbama Pravilnika o uspostavi akcijskog okvira za postizanje održive uporabe pesticida.

Trodnevna osnovna izobrazba je u ukupnom trajanju od 15 nastavnih sati. Organizira se u popodnevnim ili večernjim satima u školi, a za veće obrazovne grupe nastava se može organizirati i van sjedišta škole u terminu koji se dogovara s tvrtkom / udrugom / zadrugom... koja upućuje svoje zaposlenike ili članove na izobrazbu.

Po uspješno položenom ispitu škola polaznika upisuje u FIS (Fitosanitarni informatički sustav), tj. bazu podataka korisnika sredstava za zaštitu bilja koju vodi Ministarstvo poljoprivrede. U FIS-u se generira Potvrda o položenom ispitu koju škola štampa te jednu kopiju izdaje polazniku.

Škola također u ime polaznika uplaćuje u državni proračun predviđeni iznos za izradu iskaznice korisnika pesticida, te o dostavlja Ministarstvu poljoprivrede potrebnu dokumentaciju. Nadležne službe Ministarstva poljoprivrede izrađuje iskaznicu korisnika pesticida, te je dostavljaju polazniku poštom na kućnu adresu.


Napomena: - uputa o postupanju u slučaju nestanka, uništenja ili gubitka iskaznice, i/ili zahtjeva za izradu duplikata iskaznice nalazi se mrežnim stranicama Ministarstva poljoprivrede - https://www.savjetodavna.hr/odrziva-uporaba-pesticida/ Dopunski tip izobrazbe
:

U skadu s člankom 6. Pravilnika o uspostavi akcijskog okvira za postizanje održive uporabe pesticida (Narodne novine br. 142/32012) obveznici izobrazbe moraju redovito obnavljati stečeno znanje dopunskom izobrazbom najkasnije u roku od 5 godina nakon stjecanja osnovne izobrazbe.

Dopunska izobrazba je u pravilu jednodnevna, u trajanju od 5 nastavnih sati. Škola je organizira najčešće u kasno popodnevnim i večernjim satima, a za veće obrazovne grupe nastava se može organizirati i van sjedišta škole, u terminu koji se dogovara s tvrtkom / udrugom / zadrugom... koja upućuje svoje zaposlenike ili članove na izobrazbu.
Nakon odslušanih predavanja polaznici dopunsek izobrazbe polažu ispit.


Jednako kao i nakon osnovne izobrazbe škola po položenom ispitu o tome polaznicima izdaje odgovrajuću potvrdu, Ministarstvu poljoprivrede dostavlja preslike dokumentacije o tome, te u korist državnog proračuna uplaćuje predviđeni iznos za izradu novih iskaznica korisnika pesticida.
Nadležne službe Ministarstva poljoprivrede izrađuje novu iskaznicu korisnika pesticida koja vrijedi daljnjih 5 godina od dana isteka stare iskaznice, te je dostavlja poštom na kućnu adresu polaznika izobrazbe.

Napomena: - uputa o postupanju u slučaju nestanka, uništenja ili gubitka iskaznice, i/ili zahtjeva za izradu duplikata iskaznice nalazi se mrežnim stranicama Ministarstva poljoprivrede - https://www.savjetodavna.hr/odrziva-uporaba-pesticida/ 
 Pisani radni materijali za potrebe polaznika:


Polaznici edukacije dobivaju, njihovoj izobrazbi sadržajem prilagođene, radne materijale radi što lakšeg savladavanja nastavnog gradiva i polaganja ispita.
Radne materijale je također pripremilo i Ministarstvo poljoprivrede u vidu Priručnika za sigurno rukovanje i primjenu sredstava za zaštitu bilja, te se mogu preuzeti na mrežnim stranicama Ministarstva poljoprivrede. (
http://fisportal.mps.hr/download/373-Prirucnik%20za%20sigurno%20rukovanje%20i%20primjenu%20sredstava%20za%20zastitu%20bilja_9_2_2015.pdf )
 Prijava u narednu obrazovnu grupu:

Tijekom školske godine se organizira više obrazovnih skupina, ovisno o zainteresiranosti i potrebama građana, tvrtki, udruga, i drugih gospodarskih subjekata.

Krajnji rok prijava polaznika na tečaj je najkasnije 8 dana prije zakazanog početka predavanja, a može se izvršiti dostavom ispunjene prijavnice i fotokopija potrebnih dokumenata u školu:


Dokumenti potrebni za prijavu na izobrazbu:


Za osnovnu izobrazbu:

Za dopunsku izobrazbu:

Molimo polaznike da dostavljaju samo jasno fotokopirane ili skenirane dokumente jer nejasne (nečitke) fotokopije ne mogu zadovoljiti za prijavu.
Cijena i način plaćanja izobrazbe:

Ukupan iznos koji plaćuju polaznici osnovne izobrazbe iznosi 320,00 kn, dok je polaznici dopunske izobrazbe plaćaju 140,00 kn. Ukupan iznos obuhvaća samu izobrazbu tj. predavanja, provedbu ispita i naknadu za izdavanje identifikacijske iskaznice.

Napomene:
Termini narednih izobrazbi modula za profesionalne korisnike, kategorije OPG i drugi poljoprivrednici):

Škola organizira izobrazbu po popunjenjenu pojedine obrazovne grupe te o tome obavještava prijavljene polaznike.